dimecres, 7 de març de 2012

COMPROMIS PER SILLA PRESENTA UNA MOCIÓ QUE ASSEGURE LA IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES EN LES EMPRESES QUE VULLGUEN CONTRACTAR AMB L'AJUNTAMENT

La setmana passada al plenari de febrer de l'Ajuntament de Silla Bloc-Compromís per Silla va presentar la moció que podeu llegir a continuació, es va aprovar amb l'únic vot en contra d'EU. A la moció demanem que totes les empreses de més de 250 treballadors i treballadores que vullguen contractar amb l'ajuntament tinguen un pla d'igualtat i que aquest compute a l'hora de les adjudicacions. Un pas més cap a la igualtat efectiva entre homes i dones al mercat laboral.

PRESENTADA PER LA REGIDOR JOSEP MELERO MARTÍ, EN NOM PROPI I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL BLOC/COMPROMÍS

Assumpte: IGUALTAT DE TRACTE I D’OPORTUNITATS EN L’ÀMBIT LABORAL.

la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, planteja que el principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes informarà amb caràcter transversal, l’actuació de tots els poders públics, en el seu article 45 l’esmentada llei apunta que per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes s'estableix que les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, haurien d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, mesures que haurien de negociar, i si escau acordar, amb els representants legals dels treballadors i treballadores en la forma que es determine en la legislació laboral.

A nivell autonòmic la llei 9/2003, de 2 d’abril en el títol III, Igualtat i Administració Pública en l’art.46 diu que en cas d’empat en la puntuació obtinguda per dos o més empreses a les quals haguera correspost la màxima puntuació tindran preferència els licitadors que amb una solvència tècnica presenten un pla d’igualtat prèviament aprovat per qualsevol administració pública o òrgan competent. Aquest mateix article fou aprovat per Junta de govern d’aquest Ajuntament en 2.009.

En el cas de les empreses de més de dos-cents cinquanta treballadors, les mesures d'igualtat que es refereix la llei orgànica, haurien de dirigir-se a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat que haurà de ser, així mateix, objecte de negociació en la forma que es determine en la legislació laboral.

Sense perjudici de l'enunciat anteriorment, les empreses haurien d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat quan així s'establisca en el conveni col·lectiu que siga aplicable, i en els termes previstos en el mateix.

Però ara nosaltres li plantegem que demostre un poc més el seu compromís en aquest sentit i ja que L’Ajuntament de València efectua contractacions amb múltiples empreses que es troben en aquestos supòsits. És per això que aquesta regidora presenta la següent

PROPOSTA D'ACORD

Que als Plecs de Condicions Tècniques i Administratives que determinen les condicions de les contractacions a efectuar per l’Ajuntament de Silla, amb empreses de més de 250 treballadores i treballadors, aquestes estiguen obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral mitjançant la presentació d’un pla d’igualtat aprovat prèviament a la licitació.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada